Lista rezerwowa projektu

Informujemy iż wpłynęła wymagana ilości formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu. W związku z tym kolejne złożone formularze zostaną wpisane na listę rezerwową.

Harmonogramy

Dyżury poradnictwa psychologicznego –> pierwszy wtorek danego miesiąca w godzinach 14.00 – 15.30;
miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego –> środy oraz piątki w godzinach 10.00-12.00;
miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury pośrednika pracy –> od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-16.00;
miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Terminy warsztatów:

1 grupa: 28.01.2020, 29.01.2020, 30.01.2020, 31.01.2020; w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

2 grupa: 03.03.2020r., 04.03.2020, 05.03.2020, 06.03.2020; w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

3 grupa: 02.06.2020, 03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020; w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

4 grupa: 01.07.2020, 02.07.2020, 03.07.2020, 06.07.2020; w godz. 8.00-14.00; Fundacja Inkubator; 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

5 grupa: do końca sierpnia 2020r.

Harmonogram – staże

Harmonogram – zatrudnienie subsydiowane

Harmonogram – szkolenia

Rekrutacja do projektu

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Inkubator możliwości” prowadzona będzie od 02.12.2019r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres mozliwosci@inkubator.org.pl).

Pliki do pobrania

REKRUTACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Regulamin realizacji staży zawodowych oraz subsydiowanego zatrudnienia

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE

Załącznik nr 1 (do regulaminu) – Propozycja zatrudnienia

Załącznik nr 2 (do regulaminu) – Wniosek o udzielenie pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia

Załącznik nr 3 (do regulaminu) – Umowa w sprawie udzielenia pomocy de minimis na subsydiowanie zatrudnienia (wzór)

Załącznik nr 4 (do regulaminu) – Wniosek o zwrot kosztów związanych z zatrudnieniem uczestnika objętego wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego

STAŻE

Załącznik nr 5 (do regulaminu) – Umowa o zorganizowanie stażu (wzór)

Załącznik nr 1 (do umowy stażowej) – Program stażu (wzór)

Załącznik nr 2 (do umowy stażowej) – Zaświadczenie Pracodawcy o wyliczonej wysokości wynagrodzenia opiekuna za czas opieki nad Stażystą

Załącznik nr 3 (do umowy stażowej) – Oświadczenie Pracodawcy (właściciela) o wyliczonej wysokości wynagrodzenia opiekuna za czas opieki nad Stażystą

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 4

Tel. 515 – 327 – 924

E-mail: mozliwosci@inkubator.org.pl

Informacje o projekcie

Z dniem 1 listopada2019 r. Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu pt.: „Inkubator możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. łódzkiego, zamieszkałych zgodnie (z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów: brzezińskiego, łęczyckiego, m.Łódź, łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, m.Piotrków Trybunalski, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego w okresie 01.11.2019r. – 31.03.2021r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

  • zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie jednego z następujących powiatów: miasta Łodzi, miasta Piotrków Trybunalski, brzezińskiego, łęczyckiego, łódzkiego – wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, zgierskiego.
  • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

– są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo osobą kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;

–   przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– są osobą z niepełnosprawnością – osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ew. osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

– są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z doradcą zawodowym
  • Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe
  • Indywidualne poradnictwo psychologiczne i prawne (w zależności od potrzeb)
  • Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat.B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje)
  • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe)
  • Płatne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW)
  • Subsydiowane zatrudnienie
  • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej www.mozliwosci.inkubator.org.pl oraz  w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 02.12.2019 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8.00-15.00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres mozliwosci@inkubator.org.pl).

Dane kontaktowe biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. kom. 515 327 924

e-mail: mozliwosci@inkubator.org.pl

Całkowita wartość projektu: 994 434,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 944 713,01 zł